11 Views |   68

Happy dog’s equality day! #cometomejunglefriens • by @pavel_yavnik from #kohlanta

Happy dog’s equality day! #cometomejunglefriens

by @pavel_yavnik from #kohlanta 2017
#nationaldogsday #womensequalityday

tanyashatseva (Art of Tanya Shatseva) shared for #art.